CatalanEspañolEnglish

Immigració

Aquest és, sens dubte, el camp en el qual el GES ha treballat amb una major intensitat en els darrers anys, a cavall de la creixent presència d’immigrants en la nostra societat, a la qual, en certa manera, ens vàrem anticipar. Així, ja a començaments de la dècada dels 90 del segle passat, el GES es va encarregar de dues macroinvestigacions per a la Generalitat de Catalunya: Moviments migratoris i La immigració a Catalunya.

En anys posteriors, destaquen la coredacció del document Bases estratégicas para un plan de inmigración (a la Comunitat de Madrid); les avaluacions de diferents projectes externs en aquest àmbit, com Nexos (Iniciativa Equal); i la participació en un projecte transnacional sobre les relacions entre els immigrants i el sistema bancari.

Però l’impuls definitiu es produeix l’any 2001, en què el GES entra a formar part de la Xarxa RAXEN com a part de la cèl·lula espanyola que treballa per a l’Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC), transformat posteriorment en Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA). En el marc d’aquesta relació, que es manté a hores d’ara, el GES s’ha encarregat de diverses tasques, entre les quals la principal és l’elaboració d’un informe anual sobre el racisme i la discriminació patits pels immigrants i les minories ètniques a Espanya en els camps de l’ocupació, l’educació, la legislació, l’habitatge i, darrerament, la salut i la participació dels immigrants en la vida pública, als quals s’afegeix un capítol sobre violència racial.

Per encàrrec de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, en un cas, i de la Comissió Europea, en l'altre, el GES també ha realitzat sengles estudis sobre l'impacte a les empreses i sindicats espanyols de la Directiva comunitària d'igualtat racial i sobre les pràctiques sindicals de lluita contra la discriminació i de promoció de la diversitat. Un altre encàrrec de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea ha estat la realització d'un estudi temàtic sobre els crims racials i altres delictes de l'odi a l'Estat espànyol. La seva darrera col·laboració amb l'Agència de Drets Fonamentals en aquest àmbit ha estat una investigació sobre les formes extremes d'explotació laboral dels immigrants (projecte SELEX).

En aquests darrers anys, també són destacables les avaluacions de projectes lligats a la immigració, com Bembea i Lungo Drom; la participació en un projecte transnacional sobre la contribució de la cultura a la integració dels immigrants; la coordinació d’un projecte transnacional denominat Smiling, sobre la integració dels immigrants qualificats a Europa, els resultats del qual van ser objecte posterior d’aplicació a la realitat concreta de Catalunya; i la realització d’una investigació sobre el racisme, la discriminació racial i la xenofòbia a Catalunya per a la Fundació Jaume Bofill i d'una altra sobre la discriminació, els joves immigrants i l'ocupació per a la Fundació Agrupació Mútua.

El GES també ha format part d’un projecte transnacional sobre la inserció laboral dels immigrants indocumentats denominat, en anglès, Undocumented Worker Transitions (UWT) i ha avaluat els itineraris d'incorporació a la societat espanyola dels immigrants procedents del Pla d'Acollida d'Emergència de Canàries. També val la pena consignar que la població diana del projecte Break Through són dones immigrants i que el GES ha acompanyat a la Coordinadora d'Associacions de Senegalesos a Catalunya en la redacció del seu Pla Estratègic.

El GES també ha elaborat els plans d'acollida d'immigrants de sis municipis catalans, Cadaqués, Castelló d'Empúries, L'Escala, La Jonquera, Roses i Sant Pere Pescador, ha avaluat els procediments d'intervenció en els dispositius d'acollida i d'inserció sociolaboral dels immigrants en les institucions sense ànim de lucre a la Regió de Múrcia i, en aquesta mateixa regió, ha contribuït al disseny d'un Observatori de la Immigració.

Les darreres novetats en aquest àmbit corresponen a la participació en un projecte transnacional sobre les respostes al treball forçós a la Unió Europea; a un treball de selecció de bones pràctiques en els programes d'inserció laboral destinats als immigrants finançats pels Serveis Públics d'Ocupació i implementats per organitzacions no lucratives; i a la participació en el projecte transnacional Replace II, enfocat a la lluita contra la mutilació genital femenina.

Al mateix temps, entenem que també ressaltar que el treball en aquest àmbit comprèn moltes facetes, com ho demostra un altre dels treballs més recents: ajudar l'Ajuntament de Salt a formar immigrants d'aquesta zona per tal de cobrir les necessitats de personal plurilingüe format que tenen les empreses que s'hi ubiquen i contribuir també d'aquesta manera a la inserció socio-laboral dels primers.

En aquests moments, el GES està implicat en dos treballs més que tenen la immigració com a punt focal: el primer és una investigació transnacional finançada per la Comissió Europea (projecte EUDiM) sobre la gestió de la diversitat cultural en les petites i mitjanes empreses que cerca d'establir l'estat de la qüestió pel que fa a la integració dels immigrants qualificats procedents de tercers països d'acord amb els seus coneixements en aquest tipus d'empresa a l'Estat espanyol en un marc de progressiu reconeixement de la importància d'una bona gestió de la diversitat cultural. 

L'altre treball actual és la realització de l'informe 2012-2013 sobre la situació de la discriminació i l'aplicació del principi de tracte per origen racial o ètnic a l'Estat espanyol, encarregat pel Consejo para la Igualdad de Trato y No Discriminación.

 També és important deixar constància de la co-fundació, per part del GES, l’any 1999, d’ACISI, Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat, amb la qual va col·laborar en l'anàlisi de la immigració estrangera en dues comarques catalanes, el Baix Ebre i el Baix Empordà.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com